{'myalbum_Poem_Title'}{'error_msg_poem'}
* {'myalbum_txt_Poem_Title'}
* {'myalbum_txt_Poem_Author'}
* {'myalbum_txt_Poem_Body'}
{'myalbum_Poem_HTML_Tag_OK'}